AKADEMİK PROGRAMLAR

        ANAOKULUNDA
            İyi eğitim,
        mutlu gelecek.

OKULA HAZIRLANIRKEN HAYATA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerilerini öğretir. Anaokulu öğrencilerini okula hazırlarken, GEMS Temelli Program ile özgün bir eğitim verir.


EĞİTİM PROGRAMI

Anaokulunda öncelikle öğrencilerin ilkokula kolayca adapte olmaları sağlanır. İlkokul programıyla harmanlanan, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran beş gelişim alanına (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve özbakım becerileri odaklanılır. Öğrencilere yaşam ve düşünme becerileri verilir. Her sınıfta bulunan native öğretmenlerle öğrencilerin dile karşı yetenekleri artırılır.Anaokulu eğitim programıyla,

• Öğrencilerin gelecek okul yaşantıları hakkında farkındalıkları gelişir,

• Plan yapmalarına zemin oluşturulur,

• Bir üst sınıfa daha büyük başarılar ile ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan içsel motivasyonları artırılır,

• Bir üst sınıfa gitmek ile ilgili kaygıları azalır,

• Yeni durumlara uyum becerileri artar.GEMS TEMELLİ PROGRAM

Tam Eğitim Sistemi’ne dahil olan GEMS Temelli Program, (Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı öğrenme yaklaşımlarının birleşiminden meydana gelmiştir. Bu program anaokulu çağındaki çocuklara her şeyi somut yaklaşımlarla ve oyunlarla kavratır. İlkokula hazırlıkta büyük bir basamak olan anaokulunda dersleri sevdiren GEMS Modeliyle sürekli bir öğrenme sağlanır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlıklarını edinmelerini sağlar.


GEMS Programı ile;

• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirilir,

• Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamaları sağlanır,

• Temel fen ve matematik becerilerinin önemi gösterilir,

• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesi sağlanır.

 


P-PREP İLKOKULA UYUM PROGRAMI

Ata Koleji, P-PREP programı ile okul öncesi öğrencilerinin ilkokula ve 1. sınıfa  oryantasyonunu kolaylaştırır. İlkokulu, okulöncesi eğitim basamağının devamı niteliğinde olduğundan okul öncesinde kazanılan beceriler bir basamak daha üste taşımaya çalışır. Bu şekilde öğrenciler, ilkokul sistemini kolaylıkla benimserler.

Ata Koleji’nde yıl boyunca sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yöneticileri ile birlikte düzenlenen etkinliklerle ilkokula geçiş sürecini psikolojik olarak en pozitif şekilde gerçekleştirirler.

Eğitim programı içerisinde bulunan yıl boyunca devam eden son 2 ay daha zengin bir çerçeveye taşınan bu programda öğrencilerin;

• Gelecek okul yaşantıları hakkında farkındalıkları gelişir,

• Plan yapmalarına zemin oluşturulur,

• Bir üst sınıfa daha büyük başarılar ile ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan içsel motivasyonları artar,

• Bir üst sınıfa gitmek ile ilgili kaygıları azalır,

• Yeni duruma uyum becerileri artar.

 


DÜŞÜNMEBECERİLERİ PROGRAMI

Ata Koleji’nde çocuğun doğasında var olan yaratıcı yetenekleri harekete geçirme amacıyla zihinsel becerileri destekleyen ve geliştiren Düşünme Becerileri Programı, akademik danışmanlar, matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Program, ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda ise branş dersleri içinde yer alır.

 

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

• Dikkat, konsantrasyon ve algılama

• Hafıza /hatırlama

• Görsel algı

• Akıl yürütmek / mantıksal bağ kurmak

• Karşılaştırma yapmak

• Farklı bakış açısı kazanmak

• Hızlı ve doğru karar vermek

• Takım hâlinde çalışmak

• Bilişimsel düşünmek

• Yaratıcı düşünmek

• Analitik düşünmek

• Problem çözmek

• İnovatif düşünmek

• Algoritmik düşünmek
YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ VE KİŞİLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanır.

 

Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

•             Kendini gerçekleştirmek,

•             Sosyal ve duygusal uyum,

•             Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasını sağlama,

•             Topluma ve birbirlerine saygı gösterme, değer verme,

•             Sorunlarla baş edebilme,

•             Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama,

•             Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme.


ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE PROGRAMI

Ata Koleji’nde sosyal duygusal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma becerilerini oluşturmak amacıyla “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi verilir. 

Ata Koleji’ne özgü P4U programı ile öğrencilerin okuma, yazma, dinleme becerileri desteklenir; öğrencilere düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürü kazandırılır. Peki P4C çocuğa ne katkı sağlar?

Öğrencilerin bilişsel olarak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. 

Okul öncesi döneminde öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştiren, kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünebilmelerini sağlayarak yargıda bulunan, varsayımları sorgulayan ve çocuğun çocuk olmanın doğasından gelen merak ve keşfetme becerilerini özgürce açığa çıkarır. Bu sayede öğrenciler, Çocuklar İçin Felsefe ile akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı kurmayı, diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak farklı fikirleri kabul etmelerini sağlar.B-STEM PROGRAMI

Ata Koleji’nde okul öncesi ve ilkokul kademesinde Temel STEM yaklaşımı uygulanır. 

B-STEM Programı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilmesi hedeflenir.  21. yüzyılın araştıran ve üreten bireyleri yetiştirilmesinin amaçlandığı Ata Koleji’nde haftada 1 saat B-STEM dersleri yapılır.


B-STEM yaklaşımıyla 4-9 yaş arasındaki öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinde yılda 2 kez projelerini ortaya koyma fırsatı bulurlar. 

Okul öncesinde başlayan B-STEM eğitimi ilkokul kademesinde de devam eder. Öğrenciler, bu ders kapsamındaki etkinlikler ile ekipler halinde kendi projelerini üretirken, tasarlanan farklı projeleri de inceleyerek özgün ve yenilikçi bir bakış açısı kazanırlar. Ana Sınıflarımız