AKADEMİK PROGRAMLAR

        İLKOKULDA

    İyi eğitim,
        mutlu gelecek.DÜŞÜNME VE YAŞAM BECERİLERİYLE ŞEKİLLENEN ÇOCUKLAR

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerilerini öğretir. İlkokulda, anaokulunda kazanılan becerileri temel alarak, çok yönlü, özgüvenli ve mutlu bireyler yetiştirir.


EĞİTİM PROGRAMI

Ata Koleji, anaokulunda kazanılan becerileri temel alan akademik gelişimi kesintisiz biçimde sürdürürken çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlar. TES ile geleceğe iz bırakacak çocuklar yetiştirir. Her sınıfta bulunan native öğretmenlerle öğrencilerin dile karşı yeteneklerini artırır.


İlkokul eğitim programı,

• Öğrenme ve merak etme sürecine teşvik eder,

• Etkin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar,

• 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,

• Özgüven ve kendini tanıma süreçlerini hızlandırır,

• Gözlem, araştırma ve keşfetmeye önem verir,

• Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar,

• Aile katılımını destekler.


DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI

Ata Koleji’nde çocuğun doğasında var olan yaratıcı yetenekleri harekete geçirme amacıyla zihinsel bec erileri destekleyen ve geliştiren Düşünme Becerileri Programı, akademik danışmanlar, matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Program, ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda ise branş dersleri içinde yer alır.


Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

• Dikkat, konsantrasyon ve algılama

• Hafıza / hatırlama

• Görsel algı

• Akıl yürütmek / mantıksal bağ kurmak

• Karşılaştırma yapmak

• Farklı bakış açısı kazanmak

• Hızlı ve doğru k arar vermek

• Takım hâlinde çalışmak

• Bilişimsel düşünmek

• Yaratıcı düşünmek

• Analitik düşünmek

• Problem çözmek

• İnovatif düşünmek

• Algoritmik düşünmek


YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ VE KİŞİLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanır.


Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

Kendini gerçekleştirmek,

Sosyal ve duygusal uyum,

Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasını sağlama,

Topluma ve birbirlerine saygı gösterme, değer verme,

Sorunlarla baş edebilme,

Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama,

Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme.


ÖĞRENMEAMAÇ
Kendini Tanıma ve Anlama        
Kendini tanıyarak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmasını sağlamak.
Güvenli ve Sağlıklı Yaşam
Güvenliğini ve sağlığını tehdit edecek riskleri ve krizleri fark edip yönetme becerilerini geliştirmek 
Özyeterlilik Gelişimi
Kişiliğin temelini oluşturan öz güven, özerklik, benlik algısı, özdenetim, öz saygı becerilerini geliştirmek 
Etkili İletişim Becerileri
İletişim becerilerini geliştirerek, sosyal, mesleki ve özel yaşam alanlarındaki ilişki kalitesini güçlendirmek 
Sorun Çözme Becerileri
Kişiler arası ilişkilerde karşılaştığı sorunları tanıma ve çözme becerilerini geliştirmek 
Değerler Eğitimi
Kişiliğin temelini oluşturan kişisel ve toplumsal değerleri içselleştirmesini ve bu değerlere uygun davranmasını sağlamak 
Günlük Yaşam Becerileri
Günlük sosyal yaşamla ilgili temel becerileri kazandırmak ve geliştirmek 
Okuma, kültürel bir olgudur ve bu konuda herkese sorumluluk düşer. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi, ailenin, okulların ve öğretmenlerin önceliği olmalıdır.


RE-COMM OKUDUĞUNU ANLAMA PROGRAMI


Okuduğunu Anlama Modeli (RECOM); öğrencilerin okuma, anlama becerilerini geliştirerek okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedefler. RECOM ile öğrencilerin okuma hızı ve pürüzsüz okuma becerisinin yanı sıra metindeki duygusal durumu algılama, ses şiddetini ayarlama, okumada doğru duraklamalar yapabilme, anlamalı sözcük gruplamaları yapma, konuşur gibi okuma becerileri üzerinde çalışılır. 


RECOM Programı aşağıdaki aşamalarla uygulanır.

Gözlem ve Tanılama: Öğrenciler, bireysel okuma değerlendirmelerine alınır ve öğrencilerin okuma becerileri her yönü ile gözlenir, analiz edilir.

İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi ve Saptanması: Prozodik okuma ölçekleri ile öğrencinin analizleri yapılır ihtiyaçları belirlenir.

Grupların Oluşturulması: Ölçek sonuçlarına göre eksiklik belirlenen alanlarda öğrenci grupları oluşturulur.

Grup Çalışmalarının Uygulanması: Prozodik okuma ölçeğinin her alanı için hazırlanan çalışmalar, ilgili öğrenci gruplarında uygulanır.

İzleme ve Değerlendirme: Öğrencilerin gelişimi yıl boyunca düzenli olarak değerlendirilir.


İLKOKUL İNGİLİZCE PROGRAMI

Ata Koleji’nde tüm sınıflarda İngilizceyi haftada toplam 14-11 saat arasında biri yabancı olmak üzere iki farklı öğretmenin desteği ile işlenir. Anaokulundan liseye tüm öğrencilere en az iki yabancı dil öğretme hedefiyle ilerlenir ve dilin anadil düzeyinde konuşulması amaçlanır. 


3. sınıftan itibaren II. Yabancı dil (Fransızca) ise 2 ders saatidir. 

4. sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEFR-A2 düzeyine ulaşmaları hedeflenir. 


ATA UFLT 

ATA-Ultimate Foreign Language and Teaching Program


CLT (Complementary Language Teaching) - Bütünleyici/Tamamlayıcı

Ata Koleji’nde anaokulundan liseye kadar tüm yabancı dil eğitim programları ve yaklaşımları birbirini bütünleyici ve tamamlayıcı özelliktedir. (Teacher Trainings) (Parent Seminars)


MTA – Multıple Teaching Approaches  - Çoklu Yapı

Ata Koleji’nde yabancı dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine çoklu yapıda, öğrencilerin dili içselleştirdikleri bir atmosfer yaratıyor.


CA (Communicative Approach) - İletişimsel Yaklaşım

Ata Koleji, “Communicative Language Teaching” (İletişimsel Yaklaşım) ile dil bilgisi temelli öğretim yaklaşımlarının aksine hedef dili anlamlı bir içerikle öğrenciye sunarken öğrencinin "anlam" üretmesini hedefliyor ve öğrencilerin hedef dili etkileşim içinde kullanmayı öğrenmesini sağlar. 


TLM (Target Language Method) - Hedef Dil Yaklaşımı (Direct Method

Ata Koleji, “Target Language Method” (Hedef Dil Metodu) ile de öğrencilerin ana dillerini kullanmadan “doğrudan” hedef dilde düşünmelerini ve iletişim kurmalarını hedefler.  


ILT (Interdisciplinary Language Teaching) - CLIL / BRAINPOP JR.

Ata Koleji, dilin ve içeriğin entegre olduğu, AB ülkelerinin hemen hepsinde uygulan bu öğretim metoduyla da sadece İngilizce öğretmeyip farklı branş konularını da eğitime dahil eder. Bu sayede hem öğrencilerin dil bilincini artırır hem de onlara kültürel anlamda kendilerini daha çok geliştirme imkânı sunar. Farklı konu başlıklarında sunumlar yapan, projeler hazırlayan öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.


MCTA (Multicultural Teaching Approach) - Çoklu Kültür

Ata Koleji, “Avrupa Dil Portfolyosu”nda belirtilen dil beceri ve yeterliliklerine ulaşmayı hedefleyen yöntem ve materyaller kullanırken eş zamanlı olarak farklı kültürlerin öğrenilmesine de rehberlik eder. (Cambridge Penfriends) (Culture Day)


DLT/A (Digital Language Teaching – Assessment) - Dijital Dil Öğretimi                                                                                      

Ölçme & Değerlendirme

Ata Koleji, bilgisayar destekli dil öğretimiyle öğrencilerine, en güncel yabancı dil öğrenim teknolojilerini aktif olarak kullanmayı öğretir. Uyguladığı online sınavlarla da öğrencilerin performans raporlarını oluşturur. (OOPT) (RazPlus)


PBT (Project – Based Teaching) - Proje Tabanlı Eğitim/Etkinlikler

Ata Koleji, öğrencilerin yeteneklerini anlamlı görevlerle geliştirmelerine olanak sağlamak için, onlara müfredatla bağlantılı çok sayıda etkinlik sunar: FPSPI (Gelecek Problemleri Çözümleme), StarT (Disiplinlerarası İşbirliği), I Have A Solution (Projelendirme), Erasmus+ (Avrupa Birliği Projesi) 


IE (International Examination) - Uluslararası Sınavlar / Speaking Exam

Ata Koleji’nde uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları uygulanır. Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE sınavları ile takip edilen CEFR (Common European Framework Of Reference) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kazanımları ve hedefleri değerlendirilir. Ata Koleji, Yaklaşık 283 okul ve 10.564 öğrencinin katıldığı bu sınavlarda Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir başarı göstermiştir. Öğrencilerine “Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan “Goethe Enstitüsü tarafından Fit1 ve Fit2 sınavlarını da uygulayan bir sisteme sahiptir. 


İLKOKUL ETKİNLİKLERİ

PHRASAL VERBS & IDIOMS

SPEAK YOUR MIND

MONTHLY NEWS

CHILDREN’S RIGHTS DAY / HUMAN RIGHTS DAY

WORLD WATER DAY / WORLD POETRY DAY

SPELLING BEE

DUBBING