AKADEMİK PROGRAMLAR

        LİSEDE

    İyi eğitim,
        mutlu gelecek.GELECEĞE İZ BIRAKACAK ÖĞRENCİLER
Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerilerini öğretir. Lise kademesinde öğrencilerin akademik gelişimlerine odaklanır. Öğrenciler hem üniversiteye hem de geleceklerine tam donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.

EĞİTİM PROGRAMI
Ata Koleji Anadolu Lisesi'nde temel hedef: Öğrencileri YKS’ye hazırlamak. Bunun yanı sıra sosyal hayatlarını destekleyerek öğrencileri çok yönlü bireyler hâline getirmektir. Ata Kariyer Ofisi ile paralel yürütülen çalışmalarla öğrencilerin geleceklerine sağlam bir temel atılır. Girişimcilik, İnovasyon Eğitimi, Liderlik, Finansal Okuryazarlık gibi derslerle geleceğin mesleklerine hazırlayıcı Junior MBA eğitimleri düzenlenir. TES ile lisede çok yönlü bireyler yetiştiren Ata Koleji, öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerilerini artırır. İngilizce yanında Fransızca dil becerilerini native öğretmenlerle kazandırır.

Anadolu Lisesi eğitim programı,
• Bilimsel düşünmeye teşvik eder,
• Öğrencilerin okuduğunu hızlı anlama becerilerini geliştirir,
• Akademik yönden tam donanımlı bir eğitim verir,
• YKS’ye eksiksiz bir şekilde hazırlar,
• ELT Modülüyle bütünleyici bir İngilizce eğitimi içerir,
• Proje Tabanlı Sistemiyle Erasmus projelerini destekler,
• Öğrencilere yaşam becerileri kazandırır,
• Ölçme-Değerlendirme Sınavlarıyla öğrencilerin bilgilerini güncel tutar,
• Kariyer Günleri ile geleceğe odaklanır,
• Öğrencilerin, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olur.

BİLİMSEL DÜŞÜNME EĞİTİM PROGRAMI

Çağımızda Bilimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynar. Bu yüzden okuldan çıkıp eve giden bir öğrencide işten eve gelen bir bireyde ödev yapan bir öğrencide karşılaştığı sorunlara hızlı çözümler üretebilmek amacı ile bilimsel düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Ata Koleji’nde öğrencilerin bilimsel düşünmelerini desteklenir. 

Bilimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;
Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir,
Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir,
Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir,
Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir,
Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

 YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ VE KİŞİLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanır.

Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:
Kendini gerçekleştirmek,
Sosyal ve duygusal uyum,
Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasını sağlama,
Topluma ve birbirlerine saygı gösterme, değer verme,
Sorunlarla baş edebilme,
Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama,
Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme.DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI
Ata Koleji’nde çocuğun doğasında var olan yaratıcı yetenekleri harekete geçirme amacıyla zihinsel becerileri destekleyen ve geliştiren Düşünme Becerileri Programı, akademik danışmanlar, matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Program, ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda ise branş dersleri içinde yer alır.

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?
• Dikkat, konsantrasyon ve algılama
• Hafıza / hatırlama
• Görsel algı
• Akıl yürütmek / mantıksal bağ kurmak
• Karşılaştırma yapmak
• Farklı bakış açısı kazanmak
• Hızlı ve doğru karar vermek
• Takım hâlinde çalışmak
• Bilişimsel düşünmek
• Yaratıcı düşünmek
• Analitik düşünmek
• Problem çözmek
• İnovatif düşünmek
• Algoritmik düşünmek


RE-COMM OKUDUĞUNU ANLAMA PROGRAMI
Okuma, kültürel bir olgudur ve bu konuda herkese sorumluluk düşer. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi, ailenin, okulların ve öğretmenlerin önceliği olmalıdır.

Okuduğunu Anlama Modeli (RECOM); öğrencilerin okuma, anlama becerilerini geliştirerek okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedefler. RECOM ile öğrencilerin okuma hızı ve pürüzsüz okuma becerisinin yanı sıra metindeki duygusal durumu algılama, ses şiddetini ayarlama, okumada doğru duraklamalar yapabilme, anlamalı sözcük gruplamaları yapma, konuşur gibi okuma becerileri üzerinde çalışılır. 


RECOM Programı aşağıdaki aşamalarla uygulanır.
Gözlem ve Tanılama: Öğrenciler, bireysel okuma değerlendirmelerine alınır ve öğrencilerin okuma becerileri her yönü ile gözlenir, analiz edilir.
İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi ve Saptanması: Prozodik okuma ölçekleri ile öğrencinin analizleri yapılır ihtiyaçları belirlenir.
Grupların Oluşturulması: Ölçek sonuçlarına göre eksiklik belirlenen alanlarda öğrenci grupları oluşturulur.
Grup Çalışmalarının Uygulanması: Prozodik okuma ölçeğinin her alanı için hazırlanan çalışmalar, ilgili öğrenci gruplarında uygulanır.
İzleme ve Değerlendirme: Öğrencilerin gelişimi yıl boyunca düzenli olarak değerlendirilir.

LİSE İNGİLİZCE PROGRAMI

Ata Koleji’nde öğrenciler İngilizceyi 5. sınıflarda haftada toplam 17 saat, 6. Sınıflarda 14, 7. sınıfta 14 ve 8. sınıfta 9 saat olarak işlerler. Anaokulundan liseye tüm öğrencilere en az iki yabancı dil öğretme hedefiyle ilerlenir ve dilin anadil düzeyinde konuşulması amaçlanır. 

2. Yabancı dil (Fransızca) ise 2 ders saatinden az olmamak üzere belirlenir. 
Fransızca DELF sınavları ile dil hedef seviyesi: A2’dir. 
8. sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEFR- B1 ve B2 düzeyine ulaşmaları hedeflenir.  
ATA UFLT 
ATA-Ultimate Foreign Language and Teaching Program

CLT (Complementary Language Teaching) - Bütünleyici/Tamamlayıcı
Ata Koleji’nde anaokulundan liseye kadar tüm yabancı dil eğitim programları ve yaklaşımları birbirini bütünleyici ve tamamlayıcı özelliktedir. (Teacher Trainings) (Parent Seminars)

MTA – Multıple Teaching Approaches  - Çoklu Yapı
Ata Koleji’nde yabancı dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine çoklu yapıda, öğrencilerin dili içselleştirdikleri bir atmosfer yaratıyor.

CA (Communicative Approach) - İletişimsel Yaklaşım
Ata Koleji, “Communicative Language Teaching” (İletişimsel Yaklaşım) ile dil bilgisi temelli öğretim yaklaşımlarının aksine hedef dili anlamlı bir içerikle öğrenciye sunarken öğrencinin "anlam" üretmesini hedefliyor ve öğrencilerin hedef dili etkileşim içinde kullanmayı öğrenmesini sağlar. 

TLM (Target Language Method) - Hedef Dil Yaklaşımı (Direct Method
Ata Koleji, “Target Language Method” (Hedef Dil Metodu) ile de öğrencilerin ana dillerini kullanmadan “doğrudan” hedef dilde düşünmelerini ve iletişim kurmalarını hedefler.  

ILT (Interdisciplinary Language Teaching) - CLIL / BRAINPOP JR.
Ata Koleji, dilin ve içeriğin entegre olduğu, AB ülkelerinin hemen hepsinde uygulan bu öğretim metoduyla da sadece İngilizce öğretmeyip farklı branş konularını da eğitime dahil eder. Bu sayede hem öğrencilerin dil bilincini artırır hem de onlara kültürel anlamda kendilerini daha çok geliştirme imkânı sunar. Farklı konu başlıklarında sunumlar yapan, projeler hazırlayan öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

MCTA (Multicultural Teaching Approach) - Çoklu Kültür
Ata Koleji, “Avrupa Dil Portfolyosu”nda belirtilen dil beceri ve yeterliliklerine ulaşmayı hedefleyen yöntem ve materyaller kullanırken eş zamanlı olarak farklı kültürlerin öğrenilmesine de rehberlik eder. (Cambridge Penfriends) (Culture Day)

DLT/A (Digital Language Teaching – Assessment) - Dijital Dil Öğretimi                                                                                      

Ölçme & Değerlendirme

Ata Koleji, bilgisayar destekli dil öğretimiyle öğrencilerine, en güncel yabancı dil öğrenim teknolojilerini aktif olarak kullanmayı öğretir. Uyguladığı online sınavlarla da öğrencilerin performans raporlarını oluşturur. (OOPT) (RazPlus)

PBT (Project – Based Teaching) - Proje Tabanlı Eğitim/Etkinlikler
Ata Koleji, öğrencilerin yeteneklerini anlamlı görevlerle geliştirmelerine olanak sağlamak için, onlara müfredatla bağlantılı çok sayıda etkinlik sunar: FPSPI (Gelecek Problemleri Çözümleme), StarT (Disiplinlerarası İşbirliği), I Have A Solution (Projelendirme), Erasmus+ (Avrupa Birliği Projesi) 

IE (International Examination) - Uluslararası Sınavlar / Speaking Exam
Ata Koleji’nde uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları uygulanır. Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE sınavları ile takip edilen CEFR (Common European Framework Of Reference) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kazanımları ve hedefleri değerlendirilir. Ata Koleji, yaklaşık 283 okul ve 10.564 öğrencinin katıldığı bu sınavlarda Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir başarı göstermiştir. Öğrencilerine “Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan “Goethe Enstitüsü tarafından Fit1 ve Fit2 sınavlarını da uygulayan bir sisteme sahiptir. 


ATA – ADEP
ATA ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM

Ata Koleji’nde öğrenciler, "her öğrenci özeldir" ilkesiyle sahip oldukları yetenek alanlarında üst düzeyde eğitilirler.  Öğrencilerin ilgi, istek ve becerileri doğrultusunda yetenek geliştirme eğitimlerine katılımları sağlanır. İlkokul ve ortaokulda öğrenciler yapılan yetenek değerlendirme uygulamaları sonucunda ve yönlendirmeler doğrultusunda sanat, spor, kültür ve bilim yetenek atölyelerine katılırlar, toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışırlar. Branşlarında başarılı olan öğrenciler okul spor takımlarına ve etkinlik gruplarına katılırlar. 

ATA-ADEP AŞAMALARI

1.Yetenek Değerlendirme
Bedensel yetenekler, müzik / işitsel yetenekler, görsel yetenekler, sosyal yetenekler olmak üzere dört alanda değerlendirmeler yapılır.
Değerlendirmeler alanda uzman olan öğretmenler tarafından yapılır.
Yetenek alanları ile ilgili karşılaştırmalar yapılabilecek ve öğrencilerin güçlü yanları saptanır.
Özel yetenek alanlarında üstün özelliklere sahip öğrenciler varsa aileler bilgilendirilir. ,

2. Yetenek Geliştirme
Ata Koleji’nde 4. sınıftan itibaren uygulanan branşlaşma çalışmaları ile tüm öğrencilere, yetenek alanlarını geliştirme ve destekleme imkânı sunulur. Branş dersleri, sosyal kulüp çalışmaları, Yetenek Akademisi programları yeteneklere yönelik eğitim çalışmalardır. Görsel sanatlar veya müzik alanında üstün yetenekli bir öğrenci varsa okul dışında ayrıca özel çalışmalar yapılır.

3. Yetenek İzleme:
Yetenek alanları ile ilgili her öğretim yılında bir kez olmak üzere senede iki kez (Ocak- Mayıs ayı) değerlendirme ve izleme çalışmaları yapılır.
Düzenli ve sürekli izleme çalışmaları ile yetenek alanlarındaki istikrarlı alanlar, gelişmeler takip edilir ve buna uygun olarak yetenek geliştirme çalışmaları yapılır.
Veliler ve öğretmenler süreci K12’den takip ederler.

4.Yönlendirme:
Yetenek alanları ile yapılan değerlendirme ve izleme çalışmaları ile ailelere düzenli bilgilendirmeler yapılır.
Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yönlendirmeler yapılır. Yönlendirme alanları şunlardır:
- Branşa yönlendirme
- Kulüp çalışmalarına yönlendirme
- Okula yönlendirme
- Mesleklere yönlendirmeATA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ ŞEMASI


 

ATA KARİYER OFİSİ İLE BÜYÜK BAŞARILAR
Anadolu Lisesi öğrencileri, Kariyer Ofisi ve Rehberlik Birimi ile 9. sınıftan itibaren geleceklerine yön verirler. Öğrencinin hangi alanda daha başarılı olduğunu belirleyip, YKS hedefi, aileler ve öğrenciyle birlikte belirlenir.

Ata Kariyer Ofisinde,
• İşyeri mesleki deneyim uygulamaları ile öğrencilerin doğru tercih yapmaları desteklenir,
• Girişimcilik, İnovasyon Eğitimi, Liderlik, Finansal Okuryazarlık gibi derslerle geleceğin mesleklerine hazırlayıcı Junior MBA eğitimleri düzenlenir,
• Kariyer Destek Programı kapsamında öğrenciler, 9. ve 10. sınıflarda her dönem birden az olmamak üzere
her dönem dersler alırlar.
Girişimcilik ve İnovasyon, Liderlik, Sürdürülebilirlik için Teknoloji, Operasyon Yönetimi, Veri Madenciliği, Pazarlama, Para ve Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik gibi dersler bu kapsamda yer alan derslerdir.

ATA PROJE OFİSİ

Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değildir. Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Öğrenilen bilginin problem çözmede kullanabilme becerisi kazanmaları gereklidir. Bunun da yolu: Proje destekli eğitimdir.

Proje destekli ortaokul ve lise eğitimi benimseyen Ata Proje Ofisi kapsamında yapılacak çalışmalar ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilecekle. Ata Proje Ofisi aracılığıyla öğrenciler, ulusal ve uluslararası projeleri takip ederek geliştirdikleri projelerle katılım sağlarlar. 

ATA STEM-A OFİSİ

STEM-A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi gibi süreçleri yer alır. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler, fen alanlarında da başarılı gösterirler.

Ata Koleji’nde STEM-A çalışmaları anaokulundan başlayarak uzman eğitimcilerle tüm eğitim basamaklarında uygulanır. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi, öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır. 


ATA INTERNATIONAL OFİS
Ata Koleji’nde öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesindeki eğitim fırsatlarından haberdar olurlar. İlgili ülkelerdeki eğitim olanaklarını tanımaları onların sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirir. 

Uluslararası çalışmalarla ilgili yapılan etkinliklerin hepsi belirli bir amaç için tasarlanıp uygulanırken öğrencilerin vizyonlarını destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, Ata International tarafından yürütülür. Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.

Yurt Dışı Okul Programları 
Lise öğrenimini yurt dışında sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için, lise seçiminden başvuru koşullarına kadar adımları doğru atmak önemlidir. Ata International, tüm bu süreçlerde öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vererek onların doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlar.

Yurt Dışı Lise Değişim Programları
Yurt dışı lise değişim programları; başta Amerika ve Kanada’da olmak üzere, dünyada birçok ülkede, farklı kültürleri tanımak amacıyla öğrencilerin devlet okullarında okumasını ve aile yanında kalmasını sağlayan bir sistemdir. Ata Koleji, kurduğu işbirlikleriyle öğrencilerini değişim programlarına katılmaları için teşvik eder. 

Yurt Dışı ve Yurt İçi Akademik Geziler

Ata Koleji’nde yurt dışı tanıtım programlarıyla öğrencilerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile toplum içinde birey olarak hareket edebilmeleri ve özgüvenlerini artırmaları hedeflenir. Yurt içi geziler ise öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerini, ülke genelinde bilgilerini artırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir.