AKADEMİK PROGRAMLAR

        ORTAOKULDA
            İyi eğitim,
        mutlu gelecek.


21 . YÜZYILA HAZIRLANAN GELECEĞİN ÖĞRENCİLERİ

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerilerini öğretir. Ortaokul kademesinde öğrenciye 21. yüz yıl becerilerini kazandırır ve lise eğitimi için temel oluşturur.UNESCO’nun Tanımladığı 21. Yüzyıl Becerileri

•        Bilgi ve medya okuryazarlığı              

•        İletişim becerileri

•        Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi

•        Problem belirleme, formülleştirme ve çözme

•        Yaratıcılık ve entelektüel merak

•        İşbirliği becerisi

•        Kendini yönetme

•        Sorumluluk ve uyum becerisi

•        Sosyal sorumluluk

 


ATA KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ata Koleji, ortaokulda, ilkokulda kazanılan disiplini temel alarak akademik gelişime kesintisiz devam eder. Tam Eğitim Sistemi TES ile çok yönlü bireyler yetiştirir. Ata Kariyer Ofisi ile öğrencilerin yeteneklerine ve başarılarına göre gelecek hedeflerini destekler. Ortaokulda uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış programla, öğrencilere ezberci bir yaklaşımdan uzak bir eğitim verir. İngilizce yanında Fransızca dil becerilerini native öğretmenlerle kazandırır.Ortaokul eğitim programı,

• Kademeler arasında bir bütünlük içerir,

• 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, yenilikçi düşünme gibi kavramların gelişimini destekler,

• Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayandırır,

• Etkin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar,

• Gözlem, araştırma ve keşfetmeye önem verir,

• Gelişen dünyanın mesleklerini keşfettirir,

• Farklı kültürleri tanıtır,

• Öğrenme stilleri hakkında çalışmalar sunar,

• Okuduğunu anlama sistemi üzerine yoğunlaşır,

• Etütlerle anlamayı destekler.


ATA KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM ŞEMASI

 YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ VE KİŞİLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanır.


Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

Kendini gerçekleştirmek,

Sosyal ve duygusal uyum,

Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasını sağlama,

Topluma ve birbirlerine saygı gösterme, değer verme,

Sorunlarla baş edebilme,

Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama,

Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme.


ÖĞRENME
AMAÇ
Kendini Tanıma ve Anlama        
Kendini tanıyarak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmasını sağlamak.
Güvenli ve Sağlıklı Yaşam
Güvenliğini ve sağlığını tehdit edecek riskleri ve krizleri fark edip yönetme becerilerini geliştirmek 
Özyeterlilik Gelişimi
Kişiliğin temelini oluşturan öz güven, özerklik, benlik algısı, özdenetim, öz saygı becerilerini geliştirmek 
Etkili İletişim Becerileri
İletişim becerilerini geliştirerek, sosyal, mesleki ve özel yaşam alanlarındaki ilişki kalitesini güçlendirmek 
Sorun Çözme Becerileri
Kişiler arası ilişkilerde karşılaştığı sorunları tanıma ve çözme becerilerini geliştirmek 
Değerler Eğitimi
Kişiliğin temelini oluşturan kişisel ve toplumsal değerleri içselleştirmesini ve bu değerlere uygun davranmasını sağlamak 
Günlük Yaşam Becerileri
Günlük sosyal yaşamla ilgili temel becerileri kazandırmak ve geliştirmek 


 

DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI

Ata Koleji’nde çocuğun doğasında var olan yaratıcı yetenekleri harekete geçirme amacıyla zihinsel becerileri destekleyen ve geliştiren Düşünme Becerileri Programı, akademik danışmanlar, matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Program, ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak, ortaokulda ise branş dersleri içinde yer alır.Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir?

• Dikkat, konsantrasyon ve algılama

• Hafıza / hatırlama

• Görsel algı

• Akıl yürütmek / mantıksal bağ kurmak

• Karşılaştırma yapmak

• Farklı bakış açısı kazanmak

• Hızlı ve doğru karar vermek

• Takım hâlinde çalışmak

• Bilişimsel düşünmek

• Yaratıcı düşünmek

• Analitik düşünmek

• Problem çözmek

• İnovatif düşünmek

• Algoritmik düşünmek RE-COMM OKUDUĞUNU ANLAMA PROGRAMI

Okuma, kültürel bir olgudur ve bu konuda herkese sorumluluk düşer. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi, ailenin, okulların ve öğretmenlerin önceliği olmalıdır.


Okuduğunu Anlama Modeli (RECOM); öğrencilerin okuma, anlama becerilerini geliştirerek okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedefler. RECOM ile öğrencilerin okuma hızı ve pürüzsüz okuma becerisinin yanı sıra metindeki duygusal durumu algılama, ses şiddetini ayarlama, okumada doğru duraklamalar yapabilme, anlamalı sözcük gruplamaları yapma, konuşur gibi okuma becerileri üzerinde çalışılır. 


RECOM Programı aşağıdaki aşamalarla uygulanır.

Gözlem ve Tanılama: Öğrenciler, bireysel okuma değerlendirmelerine alınır ve öğrencilerin okuma becerileri her yönü ile gözlenir, analiz edilir.

İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi ve Saptanması: Prozodik okuma ölçekleri ile öğrencinin analizleri yapılır ihtiyaçları belirlenir.

Grupların Oluşturulması: Ölçek sonuçlarına göre eksiklik belirlenen alanlarda öğrenci grupları oluşturulur.

Grup Çalışmalarının Uygulanması: Prozodik okuma ölçeğinin her alanı için hazırlanan çalışmalar, ilgili öğrenci gruplarında uygulanır.

İzleme ve Değerlendirme: Öğrencilerin gelişimi yıl boyunca düzenli olarak değerlendirilir.ATA KARİYER OFİSİ

Kariyer, bireylerin gerekli eğitimleri alarak bireysel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirme sürecidir. Başka bir deyişle kariyer, bireyin belirlediği hedefler doğrultusunda gerekli eğitimleri alıp, bireysel ve mesleki açıdan kendisini gerçekleştirme süreci olarak da ifade edilebilir. Akademik, sosyal ve sanatsal açıdan kişisel gelişimimize katkısı olan her etkinlik kariyer gelişimimizi etkiler. 


Bu yüzden öğrencilerin alan seçimi, üniversite seçimleri, katıldığımız kariyer günleri ve kariyer panelleri çalışmalarına ve sosyal sorumluluk projelerine katılıp, birden fazla yabancı dil bilmeleri çok önemlidir. 


Ata Koleji’nde 5. sınıftan itibaren Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi ve akademisyenlerle işbirliği ile geliştirilen Kariyer Destek Uygulamaları ile öğrencilerin kariyer gelişimini desteklenir. Yeteneklerine ve isteklerine göre alternatif oluşturulup velilerle birlikte gelecek için adımlar atılır. ATA PROJE OFİSİ

Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değildir. Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Öğrenilen bilginin problem çözmede kullanabilme becerisi kazanmaları gereklidir. Bunun da yolu: Proje destekli eğitimdir.


Proje destekli ortaokul ve lise eğitimi benimseyen Ata Proje Ofisi kapsamında yapılacak çalışmalar ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilecekle. Ata Proje Ofisi aracılığıyla öğrenciler, ulusal ve uluslararası projeleri takip ederek geliştirdikleri projelerle katılım sağlarlar. 


ATA STEM-A OFİSİ

STEM-A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi gibi süreçleri yer alır. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler, fen alanlarında da başarılı gösterirler.


Ata Koleji’nde STEM-A çalışmaları anaokulundan başlayarak uzman eğitimcilerle tüm eğitim basamaklarında uygulanır. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi, öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır. 


ATA INTERNATIONAL OFİS

Ata Koleji’nde öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesindeki eğitim fırsatlarından haberdar olurlar. İlgili ülkelerdeki eğitim olanaklarını tanımaları onların sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirir. 


Uluslararası çalışmalarla ilgili yapılan etkinliklerin hepsi belirli bir amaç için tasarlanıp uygulanırken öğrencilerin vizyonlarını destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, Ata International tarafından yürütülür. Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.


Yurt Dışı Okul Programları 

Lise öğrenimini yurt dışında sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için, lise seçiminden başvuru koşullarına kadar adımları doğru atmak önemlidir. Ata International, tüm bu süreçlerde öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vererek onların doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlar.


Yurt Dışı Lise Değişim Programları

Yurt dışı lise değişim programları; başta Amerika ve Kanada’da olmak üzere, dünyada birçok ülkede, farklı kültürleri tanımak amacıyla öğrencilerin devlet okullarında okumasını ve aile yanında kalmasını sağlayan bir sistemdir. Ata Koleji, kurduğu işbirlikleriyle öğrencilerini değişim programlarına katılmaları için teşvik eder. 


Yurt Dışı ve Yurt İçi Akademik Geziler

Ata Koleji’nde yurt dışı tanıtım programlarıyla öğrencilerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile toplum içinde birey olarak hareket edebilmeleri ve özgüvenlerini artırmaları hedeflenir. Yurt içi geziler ise öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerini, ülke genelinde bilgilerini artırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir.


ORTAOKUL İNGİLİZCE PROGRAMI

Ata Koleji’nde öğrenciler İngilizceyi 5. sınıflarda haftada toplam 17 saat, 6. Sınıflarda 14, 7. sınıfta 14 ve 8. sınıfta 9 saat olarak işlerler. Anaokulundan liseye tüm öğrencilere en az iki yabancı dil öğretme hedefiyle ilerlenir ve dilin anadil düzeyinde konuşulması amaçlanır. 


2. Yabancı dil (Fransızca) ise 2 ders saatinden az olmamak üzere belirlenir. 

Fransızca DELF sınavları ile dil hedef seviyesi: A2’dir. 

8. sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEFR- B1 ve B2 düzeyine ulaşmaları hedeflenir.  ATA UFLT 

ATA-Ultimate Foreign Language and Teaching Program


CLT (Complementary Language Teaching) - Bütünleyici/Tamamlayıcı

Ata Koleji’nde anaokulundan liseye kadar tüm yabancı dil eğitim programları ve yaklaşımları birbirini bütünleyici ve tamamlayıcı özelliktedir. (Teacher Trainings) (Parent Seminars)


MTA – Multıple Teaching Approaches  - Çoklu Yapı

Ata Koleji’nde yabancı dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine çoklu yapıda, öğrencilerin dili içselleştirdikleri bir atmosfer yaratıyor.CA (Communicative Approach) - İletişimsel Yaklaşım

Ata Koleji, “Communicative Language Teaching” (İletişimsel Yaklaşım) ile dil bilgisi temelli öğretim yaklaşımlarının aksine hedef dili anlamlı bir içerikle öğrenciye sunarken öğrencinin "anlam" üretmesini hedefliyor ve öğrencilerin hedef dili etkileşim içinde kullanmayı öğrenmesini sağlar. 


TLM (Target Language Method) - Hedef Dil Yaklaşımı (Direct Method

Ata Koleji, “Target Language Method” (Hedef Dil Metodu) ile de öğrencilerin ana dillerini kullanmadan “doğrudan” hedef dilde düşünmelerini ve iletişim kurmalarını hedefler.  


ILT (Interdisciplinary Language Teaching) - CLIL / BRAINPOP JR.

Ata Koleji, dilin ve içeriğin entegre olduğu, AB ülkelerinin hemen hepsinde uygulan bu öğretim metoduyla da sadece İngilizce öğretmeyip farklı branş konularını da eğitime dahil eder. Bu sayede hem öğrencilerin dil bilincini artırır hem de onlara kültürel anlamda kendilerini daha çok geliştirme imkânı sunar. Farklı konu başlıklarında sunumlar yapan, projeler hazırlayan öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.


MCTA (Multicultural Teaching Approach) - Çoklu Kültür

Ata Koleji, “Avrupa Dil Portfolyosu”nda belirtilen dil beceri ve yeterliliklerine ulaşmayı hedefleyen yöntem ve materyaller kullanırken eş zamanlı olarak farklı kültürlerin öğrenilmesine de rehberlik eder. (Cambridge Penfriends) (Culture Day)


DLT/A (Digital Language Teaching – Assessment) - Dijital Dil Öğretimi                                                                                      

Ölçme & Değerlendirme


Ata Koleji, bilgisayar destekli dil öğretimiyle öğrencilerine, en güncel yabancı dil öğrenim teknolojilerini aktif olarak kullanmayı öğretir. Uyguladığı online sınavlarla da öğrencilerin performans raporlarını oluşturur. (OOPT) (RazPlus)


PBT (Project – Based Teaching) - Proje Tabanlı Eğitim/Etkinlikler

Ata Koleji, öğrencilerin yeteneklerini anlamlı görevlerle geliştirmelerine olanak sağlamak için, onlara müfredatla bağlantılı çok sayıda etkinlik sunar: FPSPI (Gelecek Problemleri Çözümleme), StarT (Disiplinlerarası İşbirliği), I Have A Solution (Projelendirme), Erasmus+ (Avrupa Birliği Projesi) 


IE (International Examination) - Uluslararası Sınavlar / Speaking Exam

Ata Koleji’nde uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları uygulanır. Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE sınavları ile takip edilen CEFR (Common European Framework Of Reference) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kazanımları ve hedefleri değerlendirilir. Ata Koleji, yaklaşık 283 okul ve 10.564 öğrencinin katıldığı bu sınavlarda Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir başarı göstermiştir. Öğrencilerine “Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan “Goethe Enstitüsü tarafından Fit1 ve Fit2 sınavlarını da uygulayan bir sisteme sahiptir.