MENÜ

YABANCI DİL PROGRAMLARI

21. Yüzyılın getirdiği yeniliklerle beraber eğitim dünyasında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bireyleri gerekli alt yapı ve donanımla geleceğe hazırlamada birden fazla yabancı dilde iletişim ehliyetini sağlamak okulların olmazsa olmaz sorumluluğudur. Ata Koleji olarak biz de dünyadaki eğitim-öğretim ile ilgili gelişmelerin sadece takipçisi değil, uygulayıcısı ve geliştiricisi vasfı ile çalışmalarımızı inşa ediyoruz. Her ne kadar dil edinimi sürecinin karakteristiği değişmese de bizim yabancı dil edinim süreci yöntem ve tekniklerimiz zamana karşı yenilmemeli ve sürekli güncellenmelidir. Bloom Taksonomisi de ilk yapılandırıldığı gibi kalmamış zaman içerisinde güncellenmiştir. Ata Koleji yabancı diller programı yapılandırılırken uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık becerilerinin geliştirileceği çalışmaların temel oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Biz öğrencilerimizin pasif bir şekilde kalıpları ezberlemesini değil, proaktif, sorgulayan, kritik düşünebilen ve aynı anda yazılı ve sözlü dil üretimi yapabilen bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Ata Koleji’nde öğrenciler anlamakla kalmaz kendini yazılı ve sözlü olarak da ifade edebilir.

Ata Koleji’nde öğretmenler salt bilgi aktaran bir otoriteden farklı olarak sınıf içinde ve dışında hedef yabancı dilde farklı becerilerin gelişebilmesi için doğal ama sebep-sonuç ilişkisi içinde yapılandırılmış bir eğitim ekosistemi sağlarlar. Her birey farklıdır ve farklı şekilde öğrenir. Günümüzde kişilerin becerileri değerlendirilirken olaya çok yönlü bakılır ve kişilerin farklılıkları dikkate alınır. Ayrıca öğrenci ne için ve neye göre değerlendirileceğini bilir. Geleneksel eğitim modelinde olduğu gibi öğrenciler yapamadıklarının ölçüldüğü değil, geliştirdikleri becerilerinin ön plana çıkartıldığı bir değerlendirme sistemi ile karşı karşıyadırlar. Öğretmen öğrencilerini keskin çizgilerle akranlarından kopartmadan bireysel gelişimi düzenli bir rutinle takip eder ve tüm ilgililere rapor eder. Öğrenci yabancı dile maruz kalırken parmak izi kadar farklı olduğunu bilir ve “Farklılaştırılmış Yabancı Dil Edinim Sürecinde” kendi edinme yolculuğunun kaptanıdır.

Okulumuzda “dili öğrenmekten” ziyade “dili kullanabilmeyi” öğrenen nesiller yetiştirmekteyiz. Ata Koleji öğrencileri yabancı dilin bir ders değil akademik içeriği öğrenmek için bir araç olduğu bilincinle akademik, profesyonel ve kişisel hayatlarına hizmet edecek özgürleştirici bir iletişim ehliyeti edinirler. Sadece dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi soyutlanmış becerilere odaklanma yerine kişiler arası iletişim becerilerini sentezleyerek ömür boyu geliştirebilecekleri yabancı dillerine sağlam bir alt yapı inşa ederler.

Ata Koleji öğrencileri yabancı dili çeviri yöntemiyle değil, hedef dilde düşünerek ve içselleştirerek edinirler. Okulumuz yabancı dilde programcı, çevirmen, öğretmenlik uzmanlığının farkına vakıf bir şekilde her işin uzmanıyla çalışır, öğretmenler de en güncel yöntem ve tekniklere hâkim rehber vasfı ile görevlerini sürdürürler.

Ata Koleji Yabancı Diller dersinde öğrencilerin bakış açıları ile kültürler arasındaki ilişkiye önem verilir. Eleştirisel Düşünme, olaylara tek yönlü bakmamak, gerçekleri olduğu gibi körü körüne kabul etmemek, merak etmek, araştırmacı ruhlu olmak gibi özellikleri barındıran insanın düşünme biçimi desteklenir. Bu düşünme biçimi ile öğrenci hedef dilde anlamakla sınırlı kalmaz, yorumlar ve öğrendiğini hayata geçirir. Ayrıca teknolojinin sınıflara girmesi ve öğretimle bütünleştirilmesi ile yaratıcılık bambaşka boyutlar kazanmıştır. Ata Koleji’nde teknoloji ile yabancı dil müfredatı anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmiş ve lüks bir aksesuardan ziyade öğrenmeyi ve yaratıcılığı destekler duruma gelmiştir.

Ata Koleji’nde küçük yaşlarda yabancı bir dili edinmeye başlayan çocuklar tüm okul, yükseköğrenim, profesyonel ve kişisel yaşantıları boyunca kullanabilecekleri önemli bir avantaja sahip olurlar. Bu hedefe ulaşabilmek için sadece ders içi yapılandırma değil gerek süreç gerekse sonuç odaklı ölçme ve değerlendirmelerle takip yapılması çok önemlidir. Dil edinimi; beceriler, dil yapıları, sözcük bilgisi, konu, söylem bilgisi gibi farklı alanların ele alındığı çok boyutlu bir süreçtir. Hedef yabancı dilde beş becerinin(okuma, anlama, konuşma, yazma ve dinleme) sistemli bir şekilde geliştiğine emin olmak ve zamanında müdahalelerle gerekli desteği sağlayabilmek için tamamen objektif değerlendirmeye dayalı ve uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme araçlarının tatbik edilmesidir. Bu araçlar vasıtasıyla erişilen veriler ışığında sınıf içi farklılaştırılmış çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin girecekleri sınavlar, tamamlanması gereken uluslararası ders saatleri ve öğrencilerin dil edinim süreçleri boyunca aldıkları ders saatleri dikkate alınıp, karşılaştırılarak belirlenmektedir. Ölçme ve değerlendirme rakamsal ifadelerin ötesinde, öğrencinin bilgilerini ne ölçüde yaşama dönüştürebildiğini göstermelidir. Bu nedenle, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır. Öğrencilere ait gözlem defteri, günlük, öğrencilerin kendilerini değerlendirme formları, rubrik ve portfolyo kullanımı, alternatif karne uygulamaları, projeler, bilginin kavram olarak ezberden tekrarlanması ve becerilerin yapay ortamlarda sergilenmesi yerine, uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

İkinci sınıftan itibaren İngilizce’nin yanında Fransızca’yı da etkin kullanabilme misyonumuz doğrultusunda Ata Koleji olarak amacımız, öğrencilerimizi iki yabancı dilli dünya bireyleri olarak yarınlara hazırlamaktır. Uluslararası geçerliliği olan DELF sınavında öğrencilerimizin 7. Sınıfın sonunda A1, 11. Sınıfın sonunda ise A2 seviyesine ulaşabilmeleri için dersler yapılandırılmaktadır.

Öğretmenlerimiz, öğrenme teorileri, çoklu zeka, öğrenme çeşitleri, yabancı dilde farklılaştırma, takım çalışması, etkin iletişim becerileri, aktif öğrenme, sınıf içi yönetim, teknolojinin müfredata yapılandırılmış entegrasyonu gibi bir çok konuda hizmet içi eğitim almaktadırlar.

‘The Common European Framework’ (Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programı) uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilmiş yabancı dil çerçeve programıdır. Bu program, Avrupa’da müfredat geliştirme ve sınavlara ait uygulamaları ortak bir paydada buluşturmakta ve yabancı dil yetkinliğini A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere 6 ölçekle belirlemektedir.


Ortaokul

Ortaokulda:

5. Sınıfta A2, 6. Sınıfta B1.1, 7. Sınıfta B1 ve 8'inci sınıftan mezun olurken B2.1 seviyesinde olması hedeflenmektedir. Bu hedef seviyeye ulaşan öğrenciler ana dilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, aşina oldukları somut konularda tartışmalarda görüşlerini açıklayıp etkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44